GMR kom Leren

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) kom Leren

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen.

Deze personen zijn gekozen uit ouders en personeel van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschaps-statuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en worden ondersteund door een ambtelijk secretariaat.