Ons onderwijs

Eigentijds Montessorionderwijs

 

Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria montessori. Onze kernwaarden zijn direct afgeleid van de uitgangspunten gedefinieerd door Maria Montessori. Als Montessorischool werken we per definitie in gecombineerde heterogene leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken wij combinaties van 2 jaargroepen.

 

Het principe “leer mij het zelf te doen”, is gericht op het realiseren van een grote mate van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet onderwijs. Competentie, zelfstandigheid én betrokkenheid op het eigen leren zijn daarbij belangrijk. Wij zorgen daarom in ons onderwijs voor een evenwichtige mix van samenwerkende en individuele activiteiten.

 

Wij vinden de ontwikkelingsgroei van een kind tot een gelukkig, zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig én kritisch mens belangrijk. Wij willen alle kinderen de gelegenheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor hebben we een klimaat ontwikkeld, waarin duidelijke afspraken en regels gelden, die het mogelijk maken samen te werken en om te gaan met elkaar.

 

Het is van groot belang ons onderwijs vorm te geven binnen werkruimtes, die zodanig zijn ingericht, dat materialen en hulpmiddelen herkenbaar en toegankelijk zijn. De ruimtes moeten dus over de juiste en aansprekende faciliteiten beschikken. Deze vormen de voorwaarden waarbinnen kinderen zich met name veilig en geborgen voelen.

 

Leer mij het zelf te doen


Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aspecten zijn:

zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking.

 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 

  • kinderen zelfstandig en/of samen laten werken.
  • kinderen leren reflecteren op eigen werk en proces
  • goede voorbereide omgeving.
  • een kwalitatief goede directe instructie verzorgen.
  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
  • gevarieerde werkvormen hanteren.
  • onderwijs op maat geven: differentiëren.

 
Omgaan met verschillen


Op MBS én EOA De Poort staat de mens centraal, ongeacht achtergrond en ervaringen met oog voor individuele kenmerken en behoeften. Naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, vinden wij de ontwikkeling van een kind tot gelukkig, zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig én kritisch mens nog veel belangrijker. We willen alle kinderen de gelegenheid bieden het beste uit zichzelf te halen en zichzelf zijn.

 

Inspirerende en veilige omgeving


We willen voor kinderen een rijke en inspirerende leef- en leeromgeving realiseren. Deze vormt de voorwaarde waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. Vanuit die veiligheid en geborgenheid leren kinderen om te gaan met de onderlinge verschillen en leren ze deze te respecteren en te accepteren. Wij willen kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de toekomst.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren