Veilig schoolklimaat

Leren kun je alleen als je lekker in je vel zit, als je je veilig voelt. Een veilig schoolklimaat is dus een belangrijke voorwaarde. Dit proberen wij te realiseren door:

 

 • positief gedrag te stimuleren door complimenten te geven,
 • een aantal vastgestelde schoolregels en afspraken na te leven,
 • het schooljaar te starten met de ’gouden weken’, waarin het werken aan vertrouwen in elkaar veel aandacht heeft;
 • samen met de kinderen worden groepsafspraken gemaakt om met elkaar te kunnen werken vanuit een positief pedagogisch klimaat.
 • belang te hechten aan een goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen (leerkrachten moeten weten wat een kind bezighoudt, waar hij/zij voor gaat),
 • verwachtingen uit te spreken naar elkaar,
 • een protocol te hanteren tegen het pesten,
 • uit te gaan van de goede intenties van de ander; vertrouwen dat de ander het goed bedoelt (maar wellicht niet ‘handig’ handelt en/of spreekt)

 • de kinderen een spiegel voor te houden, waardoor zij leren welk effect hun gedrag op anderen kan hebben,

De wijze waarop MBS De Poort de veiligheid wil waarborgen is opgenomen in het Veiligheidsplan. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierin is opgenomen:

 

 • Afspraken rondom privacy
 • Registratie rondom school en ziekteverzuim
 • Infovoorziening voor gescheiden ouders
 • Aanpak agressie en geweld
 • Pestprotocol
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Protocol rouwverwerking
 • Protocol medicijnverstrekking school

069

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren