Medezeggenschapsraad (MR)

In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR), de medezeggenschapsraad is een orgaan binnen organisaties, die de belangen van verschillende belanghebbenden behartigt en inspraak mogelijk maakt.

Belangrijkste kenmerken van de medezeggenschapsraad:

 • Vertegenwoordiging van Belanghebbenden: De MR vertegenwoordigt de belangen van verschillende belanghebbenden binnen de organisatie. In het onderwijs zijn dit ouders, leerlingen en personeelsleden.
 • Adviesrecht en Instemmingsrecht: De MR heeft vaak adviesrecht of instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen van het bestuur of de directie. Dit kan variëren van onderwijsinhoudelijke kwesties tot financiële aangelegenheden.
 • Overlegorgaan:  De MR fungeert als een platform voor overleg tussen verschillende partijen. Hier worden belangrijke zaken besproken, meningen uitgewisseld en beslissingen genomen.
 • Informatieverstrekking:  De MR heeft recht op informatie van het bestuur of de directie. Dit stelt de leden in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en hun rol als vertegenwoordigers adequaat uit te voeren.
 • Betrokkenheid bij Beleidsvorming: De MR kan betrokken worden bij de vorming van beleid. Dit houdt in dat de leden meedenken en adviseren over beslissingen die invloed hebben op de organisatie.
 • Klankbordfunctie: De MR fungeert als een klankbord voor de achterban. Leden van de MR staan in contact met de mensen die zij vertegenwoordigen en brengen de standpunten en zorgen van deze achterban in.
 • Samenstelling: De samenstelling van de MR kan verschillen, maar het omvat vertegenwoordigers van ouders, personeel.

De exacte rechten en plichten van een medezeggenschapsraad worden bepaald door wet- en regelgeving, zoals de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in het geval van onderwijsinstellingen in Nederland. Het doel van de MR is om een evenwichtige en transparante besluitvorming binnen de organisatie te bevorderen, waarbij de belangen van alle betrokken partijen in acht worden genomen.

De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken en heeft dus advies- of instemmingsrecht in zaken als:

 • de organisatie van de school;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • schoolgids, schoolplan, veiligheidsplan;
 • het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een oudergeleding en een afvaardiging van het team. 

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit:

 • Lucille Beenkens (leerkracht) - Voorzitter MR
 • Andrea Deumes (ouder) 
 • Niek Roijen (ouder) 
 • Ellen Leenders (leerkracht) 

U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen naar info.poort@komleren.nl