Medezeggeschapsraad

In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR) die op verschillende onderwerpen, die te maken hebben met schoolbeleid, advies of instemming mogen verlenen.

Deze kunt u vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken en heeft advies- of instemmingsrecht in zaken als

  • de organisatie van de school;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • verbetering in het onderwijs;
  • schoolgids, schoolplan, veiligheidsplan;
  • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
  • het beleid van de school;
  • het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een oudergeleding en een afvaardiging van het team. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit:

Andrea Deumes (ouder)
Niek Rooijen (ouder)
Vacature ouder lid

Ellen Leenders (leerkracht)
Lucille Beenkens (leerkracht)
Joann Dinjens (leerkracht)

U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen naar mrpoort@kom-leren.nl