Oudervereniging

Ouders in de oudervereniging willen hun steentje bijdragen om van onze school een dynamische school te maken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage voor de niet-schoolse activiteiten. Dit zijn alle activiteiten die niet vallen onder het normale lesprogramma.

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de planning, organisatie en coördinatie van de niet-schoolse activiteiten.Lucille Beenkens woont de vergaderingen van het bestuur bij en is de schakel tussen de school en de oudervereniging.

Lid van de oudervereniging zijn alle ouders die vrijwillig de ouderbijdrage hebben betaald. Deze ouderbijdrage is tegelijkertijd de contributie van de vereniging. Dit geld wordt gebruikt om alle niet-schoolse activiteiten te betalen zoals de sportdag, het sinterklaasfeest, het winterfeest, carnaval, de lenteviering, het schoolreisje en het eindfeest.

De ouderbijdrage per schooljaar bedraagt 35 euro per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de oudervereniging: IBAN NL 95 RABO 014.54.42.861 ten name van Oudervereniging MBS De Poort. Het bedrag kan ook contant worden betaald bij Lineke de Kruijf of Dennis van Es.

We vragen u om de contributie voor 1 november betaald te hebben.

Voor instromers ná 1 januari 2022 geldt een bijdrage van 20 euro per kind. Betaalde contributie wordt alleen terugbetaald bij het verlaten van school vóór 1 januari van het lopende schooljaar.

De oudervereniging organiseert eens per jaar een jaarvergadering. Op deze vergadering komen in elk geval de volgende punten aan de orde: terugblik, financieel verslag, de hoogte van de ouderbijdrage, het activiteitenplan en begroting voor het nieuwe schooljaar, het instellen van een financiële controlecommissie en eventueel de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Op deze jaarvergadering hebben alle leden stemrecht. Dat betekent dus dat alle betalende ouders inspraak hebben bij de niet-schoolse activiteiten. Ook is deze avond bedoeld als een moment om met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes en prioriteiten van de oudervereniging en over uw suggesties en op- en aanmerkingen. We nodigen om die reden alle ouders uit op de vergadering aanwezig te zijn. De datum van de jaarvergadering wordt via de nieuwsbrief van de school gecommuniceerd.

Een betalingsregeling, voor het overblijven en de vrijwillige ouderbijdrage is mogelijk in overleg met Lineke de Kruijf. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland als zij aantoonbaar kosten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Meer informatie over het indienen van een aanvraag voor (financiële) ondersteuning en uitgebreide contactinformatie vindt u op de website van de stichting: http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.