Sociale ontwikkeling

Sociale vaardigheden ontwikkelen

Kinderen leren en ontwikkelen thuis en op school competenties die nodig zijn om met allerlei situaties om te gaan. Wat te doen als je iets kwijt bent? Als een ander je slaat of uitscheldt? Als je een andere mening hebt, of het niet eens bent met de spelregels?

Sociale vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid moeten ontwikkeld worden, waarbij sommige kinderen dit van nature hebben en anderen dit moeten oefenen.

Ook hierbij geldt dat niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen ervaren/weten dat er veel verschillen zijn tussen mensen. Het besef dat we allemaal uniek zijn, ertoe doen en te vertrouwen (willen) zijn moet ervoor zorgen dat zij zich competent voelen.

Veilig schoolklimaat

Leren kun je alleen als je lekker in je vel zit, als je je veilig voelt. Een veilig schoolklimaat is dus een belangrijke voorwaarde. Dit proberen wij te realiseren door:

  • Positief gedrag te stimuleren door complimenten te geven,
  • Een aantal vastgestelde schoolregels en afspraken na te leven,
  • Het schooljaar te starten met de ’gouden weken’, waarin het werken aan vertrouwen in elkaar veel aandacht heeft. Samen met de kinderen worden groepsafspraken gemaakt om met elkaar te kunnen werken vanuit een positief pedagogisch klimaat.
  • Belang te hechten aan een goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen (leerkrachten moeten weten wat een kind bezighoudt, waar hij/zij voor gaat),
  • Verwachtingen uit te spreken naar elkaar,
  • Een protocol te hanteren tegen het pesten
  • Uit te gaan van de goede intenties van de ander; vertrouwen dat de ander het goed bedoelt (maar wellicht niet ‘handig’ handelt en/of spreekt)
  • De kinderen een spiegel voor te houden, waardoor zij leren welk effect hun gedrag op anderen kan hebben,