Stichting kom Leren

Ons bestuur

Stichting kom Leren biedt onderwijs aan scholen voor primair onderwijs. Deze scholen zijn te vinden in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg. Bij het uitvoeren van deze maatschappelijke taak richt de stichting zich op de volgende uitgangspunten:

  • Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat. Personeelsleden zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ze zijn bevlogen, bevoegd, bekwaam en onderhouden hun professionaliteit. In de school vindt een vanzelfsprekende professionele dialoog met collega’s, leidinggevenden, ouders en anderen plaats., zodat men met en van elkaar kan leren. Stichting kom Leren vult het werkgeverschap in vanuit het idee, dat de personeelsleden het kapitaal van de organisatie vormen.
  • Stichting kom Leren realiseert zich, dat de school één weliswaar belangrijke, maar niet de enige omgeving is, die ertoe doet bij de opvoeding en het onderwijs van het kind. De ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. De scholen beschouwen het, vanuit hun medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding, als hun opdracht om met de ouders als bron samen te werken.
  • Stichting kom Leren vindt verscheidenheid van haar scholen een groot goed, omdat dat aan de ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel, dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs. De samenwerking van onderling verschillende scholen in één organisatie is gericht op het optimaliseren van elkaars kwaliteit als de algehele kwaliteit van het onderwijs. De organisatie speelt in op de verschillen tussen mensen door optimaal gebruik te maken van hun persoonlijke dynamieken.
  • De scholen zijn professionele organisaties, die onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Ze zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun opdracht, zijn transparant en kunnen en willen verantwoording afleggen over de resultaten, die zij boeken. Ze communiceren over wat ze doen en waarom ze dat doen en laten zich daarop aanspreken.
  • Stichting kom Leren en haar scholen staan midden in de samenleving en nemen hun rol in de ontwikkelingen in de regio. Zij gaan welbewust samenwerking aan met de sociale omgeving en met die maatschappelijke organisaties, waarmee een meerwaarde voor kinderen te realiseren is. Het streven bij die samenwerking is een doorgaande pedagogische lijn en een passende ondersteuning voor opvoeding en onderwijs in te richten.

Bestuur

De stichting kent 2 organen:
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • dhr. Stef Niekamp (voorzitter CvB)
  • mevr. Inge Ambaum-Jordens (lid CvB)

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting en ook het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuur statuut. De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door dhr. P. Vossen

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op de terreinen personeelszaken, huisvesting, financiën onderwijs en zorg.

Directeurenberaad

De directeuren van de scholen van de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie aan het bestuur.